Partnerzy

Stowarzyszenie Pro Xpert zostało założone w 2005 roku przez osoby z doświadczeniem zarówno w zarządzaniu projektami, jak i w dziedzinie edukacji dorosłych. Pro Xpert to pozarządowa organizacja non-profit, której celem jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej i integracja społeczeństwa rumuńskiego ze społeczeństwem europejskim.

Od początku swojego istnienia stowarzyszenie Pro Xpert zorganizowało ponad 250 szkoleń, seminariów, warsztatów i innych wydarzeń o charakterze publicznym związanych z edukacją, kształceniem ustawicznym, integracją europejską, partycypacją społeczną oraz kwestiami obywatelskimi, takimi jak prawa człowieka, obywatelstwo europejskie, wartości europejskie i metodologia procesu wyborczego.

Stowarzyszenie Pro Xpert posiada doświadczenie w projektach europejskich ukierunkowanych na edukację pozaformalną dla młodzieży i dorosłych. Zrealizowaliśmy 4 partnerstwa edukacyjne i warsztaty w ramach programu Grundtvig, trzy wymiany wolontariuszy-seniorów, dwa partnerstwa LdV oraz szkolenie „Młodzież w działaniu” dla osób pracujących z młodzieżą. W ciągu ostatnich trzech lat opracowaliśmy również cztery projekty Erasmus KA 1 dla młodzieży (w tym dwa szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą i trzy wymiany młodzieżowe), a obecnie jesteśmy zaangażowani w pięć partnerstw KA2 dla dorosłych i dwa partnerstwa A2 dla młodzieży.

CEBS – Centrum Edukacji i Badań Społecznych jest organizacją pozarządową, której misją jest wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych marginalizacją społeczną, ekonomiczną i interpersonalną.

CEBS powstał z inicjatywy specjalistów z zakresu nauk społecznych, by w odpowiedni sposób odpowiedzieć na potrzeby edukacyjne młodzieży i dorosłych. Wiedza naszego zespołu pozwala na kompleksową analizę potrzeb edukacyjnych poprzez wykorzystanie różnorodnych metod badawczych i ułatwianie ich satysfakcji zawodowej. Promujemy edukację pracowników, bezrobotnych oraz młodych osób poszukujących pracy. CEBS pracuje nad nowymi metodami dydaktycznymi, innowacyjnymi rozwiązaniami ICT wykorzystywanymi w edukacji i opracowaniem ścieżek szkoleniowych. CEBS aktywnie promuje wolontariat osób w każdym wieku i angażuje wolontariuszy w projekty i działania mające na celu podnoszenie świadomości w dziedzinie aktywnego obywatelstwa i partycypacji społecznej. CEBS liczy piętnastu stałych członków (są to badacze, specjaliści ds. europejskich, wykładowcy oraz specjaliści ds. ICT i mediów społecznościowych), z których dziesięciu współpracuje na stałe na podstawie zatrudnienia.

CEBS od 5 lat udziela kompleksowych informacji w kwestiach związanych z Unią Europejską i jej instytucjami, a także w zakresie polityki UE i programów europejskich. Informacje te przybierają różne formy, od indywidualnych konsultacji przez internet (www.europedirect-wroclaw.pl) i poprzez media społecznościowe (https://www.facebook.com/EDWroclaw/), a także przez media lokalne i edukację w zakresie kompetencji obywatelskich.

Głównym obszarem edukacji dorosłych jest rozwój kompetencji obywatelskich i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji europejskiej. Poprzez swoją działalność w ramach Centrum Informacji Europe Direct organizuje kursy i wydarzenia skierowane do różnych grup, przede wszystkim do osób dorosłych. Organizuje szkolenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego w konsultacjach społecznych, demokracji w Europie, instytucji UE, wyborów do Parlamentu Europejskiego, aktywnego obywatelstwa i wiele innych.

Od 2013 roku zrealizowano ponad 80 różnych szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców. Ponadto zorganizowano nieformalne zajęcia edukacyjne, takie jak gry miejskie i happeningi.

Fondazione Toscana Sostenibile (FTS) to organizacja non-profit założona w 2002 roku w celu promowania modeli zrównoważonego rozwoju poprzez badania i rozpowszechnianie wiedzy. Jesteśmy przekonani, że ​​edukacja w zakresie wrażliwości środowiskowej musi zaczynać się od młodych ludzi, staramy się więc angażować najmłodszych wolontariuszy we wszystkie działania edukacyjne i szkoleniowe (projekty europejskie i lokalne inicjatywy). FTS promuje zrównoważony rozwój środowiska i udział w życiu obywatelskim poprzez współpracę z podmiotami politycznymi i społecznymi, władzami publicznymi i szkołami poprzez angażowanie ich w działalność edukacyjną oraz projekty naukowe promujące jakość środowiskową, społeczną i gospodarczą w Toskanii. Ich celem jest edukacja i uczenie się przez całe życie zgodnie z przepisami europejskimi, krajowymi i regionalnymi.

Mobilizing Expertise (MExpert) prowadzi szkolenia, tworzy narzędzia edukacyjne, mobilizuje wolontariuszy, zarządza projektami i promuje przedsiębiorczość.

Mexpert tworzy nieformalne, alternatywne i łatwe w użyciu narzędzia edukacyjne dla pracujących z młodzieżą, pedagogów, wolontariuszy i innych. Mexpert wspiera ludzi we wcielaniu w życie ich pomysłów za pomocą narzędzi i procesów zarządzania projektami. Mexpert docenia wartość wolontariatu w kilku organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych. Pomaga w profesjonalizacji wolontariuszy, aby byli ekspertami w dziedzinie, w której pracują, angażując ich w strategiczne projekty partnerskie. Mexpert promuje wartości przedsiębiorcze, myślenie nieszablonowe. Pomaga przedsiębiorcom rozwijać ich biznes i wskazuje, jak ich biznes może stanowić wartość dodaną dla społeczeństwa poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

Real Time Video Ltd zostało założone w 1984 roku i cieszy się międzynarodową renomą w zakresie partycypacyjnego wideo i mediów cyfrowych. Real Time oferuje szkolenia, projekty, badania, doradztwo i rzecznictwo, w szczególności skierowane do trudno dostępnych grup i zmarginalizowanych społeczności budując spójność społeczną, rozwijając sieci i otwierając kanały komunikacji umożliwiające pozytywną zmianę.

Podejście wideo oparte na uczestnictwie w czasie rzeczywistym ma na celu:
– Stworzenie otwartej przestrzeni do dialogu
– Budowanie spójności grupy i współpracy
– Zapewnienie warunków sprzyjających kreatywności i poszukiwania
– Zwiększenie pewności siebie i samodzielności uczestników
– Opracowanie innowacyjnych metod pracy

Działania społeczne z wykorzystaniem partycypacyjnych metod wizualnych:

Real Times wykorzystuje podejście Partycypacyjnego Wideo, aby angażować ludzi w celu budowania pewności siebie i podnoszenia świadomości otwierając ścieżki komunikacji między jednostkami i grupami.

W projekcie partycypacyjnym Real Time współpracował z grupami zmarginalizowanymi w 6 krajach, aby przedstawić perspektywę najbiedniejszych decydentom. Materiały wideo i wizualne stworzone przez uczestników zostały zaprezentowane w trzech miejscach wystawienniczych w Nowym Jorku, prowadzących do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zapewniając przez to kanał komunikacji podczas debat politycznych.

Dialog międzykulturowy:

Wideo Partycypacyjne może być wykorzystywane do inicjowania i rozwijania dialogu między różnymi społecznościami. W Bejrucie zostało wykorzystane do zbadania istotnych wyzwań stojących przed syryjskimi uchodźcami i społecznościami ich przyjmującymi mieszkającymi na przeludnionych obszarach miejskich.

W Kirgistanie przeszkolono pracowników młodzieżowych w czasie rzeczywistym w zakresie korzystania z wideo partycypacyjnego w rozwiązywaniu konfliktów w ogólnokrajowej inicjatywie produkcji filmów dla młodzieży finansowana przez Fundusz Narodów Zjednoczonych ds. Budowania Pokoju.
Real Time wykorzystuje partycypacyjne wideo do budowania mostów między młodymi ludźmi z różnych kultur i poznawania ważnych dla nich kwestii i dzielenia się swoimi odkryciami.

Innowacje:
Real Time dostosowuje i rozwija swoją metodologię do zmieniającej się sytuacji wspierającej młodych ludzi tworzących i udostępniających filmy online.
Wiele grup, z którymi współpracuje Real Time, nie ma dostępu do zasobów online, więc Real Time prowadzu warsztaty w reżimie covidowym dotyczące filmów partycypacyjnych stosując metody nauczania mieszanego (wykorzystując tradycyjne i internetowe formy kształcenia).

Real Time:
Ukierunkowany na pracę z grupami wykluczonymi społecznie
Innowacyjnie wykorzystuje media cyfrowe w kontekstach społecznościowych
Angażuje się w poszerzanie wiedzy na temat podejścia partycypacyjnego

Współpracują przy projekcie:

Ali Qorbani
Pracuje z młodzieżą od 2012 roku. Od 2014 roku jest wolontariuszem w organizacji IFALL w małej wiosce Örkelljunga Skåne w Szwecji.
Przez wiele lat pracował z młodymi ludźmi z różnych środowisk i narodowości w ramach działaniań lokalnych, a jego zaangażowanie ta nadal trwa.
Dołączył do tego szkolenia, aby dowiedzieć się więcej o wirtualnej rzeczywistości oraz jak ją wykorzystywać jako narzędzie w swoich działaniach.

Andreea Radu
Dramaturżka i badaczka w dziedzinie teatru. Posiada doświadczenie w pracy na scenie z nastolatkami. Koordynowała liczne warsztaty teatralne z nastolatkami i młodzieżą, a także organizowała i realizowała projekty nauki teatru w szkołach oraz była wolontariuszką ośrodkach adopcyjnych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu scenopisarstwa oraz rozległą wiedzę z zakresu pisarstwa dramatycznego, będąc autorką ponad 10 sztuk wystawianych w różnych teatrach

Anne Marie Carty- Real Time trustee
Anne Marie jest doświadczoną praktyczką zaangażowania społeczności, badaczką uczestniczącą i etnografem wizualnym z trzydziestoletnim doświadczeniem w wykorzystywaniu filmu i wideo jako narzędzia udziału, zaangażowania i rozwoju społeczności, specjalizującą się w grupach zmarginalizowanych.
Po pracy w Afryce i Azji Anne Marie przeszkoliła się jako antropolog wizualny specjalizujący się w walijskich społecznościach wiejskich. Badania naukowe Anne Marie koncentrowały się na opracowaniu bezpiecznych, nieoceniających i etycznych praktyk badawczych w celu stworzenia wysokiej jakości dogłębnego opisu i danych do wykorzystania w budowaniu zdolności i zmian społecznych.

Augustin – Gabriel Lazăr
Posiadam bogate doświadczenie w animacji społeczno-wychowawczej i pomocy społecznej w zakresie zasobów ludzkich oraz integracji dzieci w środowisku poprzez prowadzenie różnorodnych działań pomocowych, organizację, a także realizację obozów integracji społecznej dla dzieci. Posiadam również bogate doświadczenie w prasie, radiu i telewizji. Od ponad 12 lat pracuję jako redaktor prasowy, prezenter i moderator audycji radiowych, reporter, lektor, prezenter wydarzeń kulturalnych i artystycznych, a także kompozytor i producent muzyczny.

Beata Partyka
Ukończyłam nauki społeczne z tytułem magistra zarządzania organizacjami non-profit. Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w pracy na polu społecznym i realizacji projektów europejskich. Od 2007 roku jestem prezeską zarządu Centrum Edukacji i Badań Społecznych. Obecnie pełnię funkcję kierowniczki Punktu Informacyjnego Europe Direct, największego projektu realizowanego przez CEBS. Obszar moich kompetencji obejmuje badania społeczne, informacje o sprawach europejskich oraz formalną i pozaformalną edukację młodzieży i dorosłych.

Bibiana Losapio (Beba)
Ukończyła Ekonomię Terytorialną i Środowiskową. Zajmuje się edukacją w zakresie zrównoważonego rozwoju dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest koordynatorką centrum edukacji ekologicznej Dolnego Valdarno i współpracownikiem CRED,
Centrum Edukacyjnego Zasobów Dydaktycznych. Jest facylitatorką dla regionu Toskanii.

Camilla Meschi
Jest studentką antropologii na Uniwersytecie Bolońskim. Camilla jest w połowie Amerykanką i dorastała w środowisku dwukulturowym; pasjonuje się inkluzywnością i wielokulturową wymianą. Pracowała jako wolontariuszka festiwali kulturalnych i jest wolontariuszką FTS. Angażuje się w działalność Fundacji młodych ludzi oraz wspiera zespół FTS w obszarze komunikacji w języku angielskim.

Carla Sabatini
Absolwentka Informatyki, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami unijnymi i doradztwie dla młodych wolontariuszy. Carla pracowała nad projektem 2VIP od fazy projektowania; regularnie uczestniczy w spotkaniach zarządzających jako koordynatorka, jest obecna przez cały czas trwania wizyt szkoleniowych i jest dostępna dla wszelkich informacji i sugestii.

Chiara Fusco
Absolwent Statystyki Ekonomicznej, Senior Business Data Analyst, wykładowca Europroject i IT. Mocno wierzy i jest oddana szkoleniu nowych pokoleń, aby młodzi ludzie stali się prawdziwymi liderami zmian.

Clémence Rochette-Castel
Clémence ma doświadczenie w doradztwie biznesowym dla osób chcących założyć własną firmę. W związku z tym jest w stanie prowadzić od początku do końca wiele projektów.
Pracowała obok VSB przy ich komunikacji. Potrafi prowadzić projekty komunikacyjne i planować usprawnienia komunikacji biznesowej, takie jak media społecznościowe, kampanie marketingowe i plany niemedialne. Posiada również umiejętności montażu wideo.
Dołącza do szkolenia, aby dodać umiejętności do swojego zaplecza komunikacyjnego i poszerzyć swoją wiedzę. Co więcej, chce udoskonalić techniki informacyjne kamer wideo.

Clive Robertson – Co-founder and Creative Director, Real Time Video
Clive współzałożył Real Time w 1984 roku i ma ponad 35-letnie doświadczenie w wykorzystywaniu wideo do pogłębiania spostrzeżeń społeczności i przekazywania ich decydentom i szerszej publiczności za pomocą metod wizualnych. Pracuje głównie nad powiązaniem komunikacji między zmarginalizowanymi społecznościami a decydentami politycznymi i ma doświadczenie w negocjowaniu kluczowych napięć między zapewnieniem podstawowej własności komunikatów a odpowiedzialnością za lokalne priorytety, przy jednoczesnym dostarczaniu odpowiednio ukierunkowanych komunikatów do zamierzonych odbiorców.

Giovanni Golfarini
Jest studentem planowania imprez i zarządzania teatrem na Uniwersytecie we Florencji. Jest pracownikiem młodzieżowym – swoje doświadczenie zdobywał jako lider wymian młodzieżowych w ramach projektów Erasmus_ KA1. W projekcie zapewnia wsparcie w zakresie IT i tworzenia VR w fazie przygotowań. Posiada doświadczenie jako wolontariusz w organizacji kolonii dla dzieci oraz współpracuje z miastem przy organizacji ważnych wydarzeń lokalnych. Od 2019 roku jest jednym z najmłodszych radnych miejskich w swoim regionie i lokalnym koordynatorem młodych działaczy swojej partii politycznej.

Herciu Dragos
Mimo, że jestem magistrem inżynierii przemysłowej, nie będę w tym opisie mówił o osiągnięciach zawodowych. Zawsze wydawało mi się, że muszę zrobić więcej. Wszystko zaczęło się od wolontariatu w lokalnej organizacji mającej pomagać dzieciom z obszarów zagrożonych (jako Aanimator społeczno-edukacyjny). Po tym zacząłem pomagać niektórym organizacjom non-profit zajmującym się ratowaniem zwierząt, głównie jako wolontariusz prowadzący dom tymczasowy. Fotografia i kinematografia zawsze były moją pasją, choć w większości jestem w tym zakresie samoukiem; „zawsze w poszukiwaniu tego idealnego, przypadkowego momentu do uchwycenia”.

Imran Mahiaoui
Imran jest młodym księgowym, który właśnie ukończył rachunkowość i finanse na Greenwich University w Londynie. W trakcie studiów odbył trzy praktyki w biurze rachunkowym o łącznym czasie 8 miesięcy, podczas których pracował pod okiem biegłego księgowego, co pozwalało mu na wykonywanie różnych zadań. Obecnie pracuje dla Mobilizing Expertise. Jest oddaną i pracowitą osobą, która chce zaspokoić swoje przyszłe ambicje zawodowe i pomóc rozwinąć umiejętności niezbędne do rozwoju w świecie zawodowym. Jest pasjonatem edycji wideo do klipów z gier wideo, więc jest to dla niego duża okazja, aby być częścią tego projektu.

Lauren Shute

Marta Statkiewicz
Edukatorka, trenerka i koordynatorka różnorodnych projektów naukowych i społecznych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie przygotowuje doktorat na temat działań UE w dziedzinie kultury. Specjalizuje się w prawie i polityce Unii Europejskiej.
Marta swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w wielu projektach – m.in. jako specjalistka w EUROPE DIRECT Oleśnica od maja 2021 r. (wcześniej w Punkcie Informacyjnym Europe Direct – Wrocław). Pracuje ze uczniami, studentami, osobami dorosłymi i seniorami oraz promuje działania UE na Dolnym Śląsku. W swojej pracy wykorzystuje partycypacyjne metody aktywizacji społecznej.

Monika Marciniak

Silvia Petre
Posiada duże doświadczenie w ogólnym zarządzaniu projektami (do tej pory zarządzanych ponad 50 projektami, z czego 15 to projekty „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”) oraz prowadzenia szkoleń – jako certyfikowana trenerka dorosłych opracowała różne szkolenia formalne i nieformalne, łącznie dla około 1000 uczestników. Posiada także podstawowe doświadczenie w tworzeniu filmów w wirtualnej rzeczywistości.

James Gormley
James jest obecnie nauczycielem technicznym w Szkole Biznesu Uniwersytetu Birmingham. Jest bardzo doświadczonym producentem i montażystą, w tym zajmującym się postprodukcją w licznych komisjach Arts Council i kanale 4 TV.
Wcześniej pracował jako specjalista AV i doradca systemowy dla wielu organizacji, w tym CLIC i London Video Access (LVA). Wyprodukował prace, które były pokazywane m.in. w Galerii Narodowej. Jest utalentowanym i energicznym korepetytorem o wyjątkowo wysokich standardach i technicznej wiedzy z zakresu postprodukcji wideo.

Karolina Idasiak
Jestem studentką Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Jestem osobą kreatywną, która nie boi się pracy i potrafi ją skutecznie zorganizować. Mogę współpracować z innymi osobami, dzieląc się z nimi Twoimi pomysłami i spostrzeżeniami. Jestem osobą otwartą, która nie boi się nowych wyzwań. Ambicja i chęć zdobywania wiedzy sprawiają, że szybko się uczę, a jednocześnie rzetelnie i z dużą starannością w wykonywaniu czynności. Bardzo interesuje mnie każda kwestia związana z wartościami Unii Europejskiej.

Memouna Diallo
Nazywam się Memouna Diallo. Obecnie pracuję jako (wed designer) projektant stron internetowych /developer w Mobilizing Expertise AB (Mexpert) w Lund.
Urodziłam się i wychowałam we Francji. Po studiach i długoletniej karierze niezależnego projektanta mody, kiedy podróżowałam do wielu krajów na całym świecie, postanowiłam zmienić swoją karierę. Zauważyłem, że branża modowa już mnie nie satysfakcjonuje.
Jako entuzjastka nowych technologii, w wieku 27 lat, wróciłam na uczelnię by studiować projektowanie stron internetowych UI/UX. Sama nauczyłam się programowania.
Obecnie pracuję dla przedsiębiorstwa społecznego w Szwecji, które wspiera różne mniejszości. Bardzo cieszę się, że moja strona internetowa/aplikacja ułatwia pomoc ludziom.

Paula Wiśniewska
Doktor Nauk Społecznych na Wydziale Politologia i Administracja. Adiunkt w Katedrze Europeistyki w Katedrze Europejskich Procesów Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Europeistyki (studia I i II stopnia). W latach 2017-2020 kierownik projektu badawczego „Relacje między europartiami a grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant Preludium). W latach 2016 – 2017 stypendystka w projekcie badawczym „Polskie partie polityczne a otoczenie społeczne – analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych”. W 2019 roku asystentka w projekcie „Postęp w zakresie alternatywnego zarządzania migracją” (ADMIGOV), finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Członek „Team Europe” działającego przy Komisji Europejskiej w Polsce. Zainteresowania naukowe: partie Europejskie, system polityczny Unii Europejskiej, funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, Polskie partie polityczne.

Tom Zajac –producent wideo w Real Time
Tom jest kierownikiem produkcji wideo w firmie Real Time, jest liderem warsztatów, niezależnym producentem wideo i filmowcem.
Studiował produkcję telewizyjną i wideo na Uniwersytecie Bournemouth. Obecnie odpowiada za wszystkie produkcje Real Time, zapewniając najwyższą jakość i wartość produkcyjną oraz standardy techniczne.
Od ponad 5 lat koordynuje współpracę Real Time z osobami leczącymi się na choroby psychiczne.
Od wielu lat jest doświadczonym operatorem kamery i pracował przy projektach Real Time w wielu krajach, w tym przy realizacji wielu filmów dokumentalnych i dramatów. W wolnym czasie prowadzi grupę scenarzystów.

Tristan Renard
Tristan ma trzyletnie wykształcenie w zakresie informacji i komunikacji na francuskim Uniwersytecie.
W ciągu tych trzech lat uczył się o zachowaniach ludzi i jak komunikować się z różnymi grupami odbiorców, w projektach studenckich nauczył się podstaw robienia i komputerowego edytowania zdjęć/wideo.
Prowadził zajęcia animacyjne z młodą publicznością i projekty z dziećmi.
Dołączył do tego szkolenia, aby uzupełnić swoją wiedzę i znaleźć nowe narzędzia komunikacji.

Vlad Popescu
Reżyser z dużym doświadczeniem zawodowym w pracy i szkoleniu zawodowym aktorów.
Od ponad 3 lat jest współtwórcą teatru „Art.Lab” i laboratorium rozwoju osobistego dla młodzieży.
Ma na swoim koncie kilkanaście spektakli w wielu zespołach teatralnych oraz współpracę z różnymi profesjonalistami z dziedzin artystycznych. Podczas pandemii zainteresował się nowymi metodami ekspresji i stworzył koncepcje oraz montaż krótkich serii filmów, z udziałem zawodowców, opartych na historiach lokalnych nastoletnich poetów.