Partners

Pro Xpert grundades 2005 av personer med stor erfarenhet av både projektledning och vuxenutbildning. Föreningen Pro Xpert är en icke-statlig, icke-vinstdrivande organisation som syftar till att bidra till en hållbar utveckling av lokalsamhället och till det rumänska samhällets synkronisering med det europeiska samhället.

Sedan starten har Pro Xpert Association anordnat över 250 utbildningstillfällen, seminarier, workshops och andra evenemang av allmänt intresse med anknytning till utbildning, fortbildning, europeisk integration, deltagande i beslutsfattande och medborgarfrågor som mänskliga rättigheter, europeiskt medborgarskap, europeiska värderingar och metodik för valprocessen.

Pro Xpert har stor erfarenhet av europeiska projekt med inriktning på icke-formell utbildning för både ungdomar och vuxna. Vi har utvecklat 4 Grundtvig Learning Partnerships, 4 Grundtvig Workshops, 3 Senior Volunteers Exchanges, 2 LdV-partnerskap och en Youth in Action-utbildning för ungdomsarbetare. Under de senaste tre åren har vi också utvecklat 4 Erasmus KA 1 för ungdomsprojekt (inklusive 2 utbildningsinsatser för ungdomsarbetare och 3 ungdomsutbyten) och vi deltar nu i 5 KA2-partnerskap för vuxna och 2 A2-partnerskap för ungdomar.

CEBS – Centrum för utbildning och social forskning är en ideell förening. Vårt uppdrag är att stödja utvecklingen av det civila samhället, utbildning och främja entreprenörskap, med särskild hänsyn till grupper som är utsatta för risker för social, ekonomisk och interpersonell utslagning.

CEBS föddes som ett initiativ av specialister inom samhällsvetenskaperna för att tillgodose ungdomars och vuxnas utbildningsbehov på ett adekvat sätt. Expertisen hos vårt team och våra medlemmar gör det möjligt att göra en komplex analys av utbildningsbehoven genom att tillämpa olika forskningsmetoder och underlätta att uppfylla dem på ett professionellt sätt. Vi främjar utbildning av anställda, arbetslösa och ungdomar som söker arbete. CEBS arbetar med nya didaktiska metoder, innovativa IKT-lösningar som kan tillämpas på utbildningsområdet och utveckling av utbildningsvägar. CEBS främjar aktivt frivilligarbete för personer i alla åldrar och involverar frivilliga i föreningens projekt och verksamhet som syftar till att öka medvetenheten om aktivt medborgarskap och främja aktivt deltagande i samhällslivet. Föreningen har 15 permanenta medlemmar (forskare, specialister på EU-frågor, universitetsprofessorer och specialister på informations- och kommunikationsteknik och sociala medier), varav 10 av dem samarbetar permanent på anställningsbasis.

Under de senaste fem åren har CEBS tillhandahållit komplex information om alla frågor som rör Europeiska unionen och dess institutioner samt kommunikation om EU-politik och EU-program. Denna information tar sig olika uttryck, från enskilda konsultationer på praktisk basis, via webben (www.europedirect-wroclaw.pl) och sociala medier (https://www.facebook.com/EDWroclaw/), lokala medier och utbildning om sociala och medborgerliga färdigheter.

Vuxenutbildningens huvudområde är utveckling av medborgerlig och social kompetens med särskild hänsyn till europeisk utbildning. Genom den verksamhet som genomförs inom Europe Direct Information Centre erbjuder man kurser och evenemang som riktar sig till olika grupper, men främst till vuxna. Det anordnar utbildning i medborgardeltagande, inklusive: individers medborgarengagemang i deltagandeprocessen vid offentliga samråd, demokrati i Europa, EU:s institutioner, val till Europaparlamentet, samråd med en specifik målgrupp, aktivt medborgarskap och mycket mer.

Sedan 2013 har man genomfört mer än 80 olika kurser som är skräddarsydda efter elevernas behov. Dessutom organiserades aktiviteter baserade på icke-formellt lärande, t.ex. stadslekar och happenings.

Fondazione Toscana Sostenibile (FTS) är en ideell organisation som bildades 2002 i syfte att främja modeller för hållbar utveckling genom forskning och kunskapsspridning. FTS är övertygad om att utbildningen i miljökänslighet måste börja med unga människor, och därför försöker FTS involvera unga volontärer i all sin spridnings- och utbildningsverksamhet (europeiska projekt och lokala initiativ). FTS främjar miljömässig hållbarhet och deltagande i det civila livet och samverkar med många politiska och sociala personligheter, offentliga organ och skolor och involverar dem i sina pedagogiska och vetenskapliga projekt i syfte att främja miljömässig, social och ekonomisk kvalitet i Toscana genom utbildning och livslångt lärande, i enlighet med europeiska, nationella och regionala bestämmelser.

Mobilizing Expertise (MExpert – http://mexpert.se ) erbjuder utbildning, skapar utbildningsverktyg, mobiliserar frivilliga till professionalism, genomför projektledning och främjar entreprenörskap.

Mexpert skapar icke-formella, alternativa och lättanvända utbildningsverktyg för ungdomsarbetare, utbildare, volontärer och personal. Mexpert hjälper människor att förverkliga sina idéer genom verktyg och processer för projektledning. Mexpert erkänner värdet av volontärarbete i flera icke-statliga organisationer och sociala företag. Vi tar volontärerna till nästa nivå för att de ska bli experter inom det område de arbetar som volontärer genom att involvera dem i våra strategiska partnerskapsprojekt. Mexpert främjar entreprenörskap genom att tänka ”utanför boxen”. Vi hjälper entreprenörer att utveckla sin verksamhet och hur deras verksamhet kan vara ett mervärde för samhället genom företagens sociala ansvar (CSR).

Real Time Video Ltd (Regno Unito)

Real Time Video Ltd grundades 1984 och har ett internationellt rykte för deltagande video och digitala medier.

Real Time erbjuder utbildning, projekt, forskning, rådgivning och påverkansarbete, särskilt med inriktning på grupper som är svåra att nå och marginaliserade samhällen som bygger upp social sammanhållning, utvecklar nätverk och öppnar kommunikationskanaler för att möjliggöra positiv förändring.

Real Times deltagande videokoncept syftar till att:

– Öppna utrymme för dialog.

– bygga upp gruppsammanhållning och samarbete

– skapa en miljö för kreativitet och utforskning

– Öka deltagarnas självförtroende och självtillit.

– Utveckla innovativa arbetsmetoder.

Sociala åtgärder med hjälp av deltagande visuella metoder:

Real Times använder sig av sin deltagande videoinriktning för att engagera människor i syfte att bygga upp självförtroende och öka medvetenheten genom att öppna kommunikationsvägar mellan individer och grupper.

I projektet Participate arbetade Real Time med marginaliserade grupper i sex länder för att föra fram de fattigaste människornas perspektiv och kunskap till beslutsfattarna. Video och visuellt material som producerats av och tillsammans med deltagarna presenterades på tre utställningsplatser i New York inför FN:s generalförsamling, vilket gav möjligheter att kommunicera med de politiska överläggningarna.

Interkulturell dialog:

Deltagande video kan användas för att inleda och utveckla en dialog mellan olika samhällen. I Beirut användes deltagande video för att utforska de stora utmaningar som syriska flyktingar och de olika värdsamhällena står inför och som lever nära varandra i överbefolkade, trånga stadsområden.

I Kirgizistan utbildade Real Time ungdomsarbetare i att använda deltagande video för konfliktlösning i ett landsomfattande initiativ för produktion av ungdomsvideor som finansierades av FN:s fredsbyggnadsfond.Real Time använder deltagande video för att bygga broar mellan ungdomar med olika kulturella bakgrunder för att utforska de frågor som är viktiga för dem och dela med sig av sina resultat.

Innovation:

Real Time har anpassat och utvecklat sin metodik till den föränderliga situationen för att stödja unga människor som gör och delar videor på nätet.

Många av de grupper som Real Time arbetar med har inte tillgång till online-resurser, så Real Time har också testat Covid safe re-engagement PV workshops och blended learning med online-resurser.

Real Time

Riktar sitt arbete mot socialt utslagna grupper.

Använder digitala medier på ett innovativt sätt i sociala sammanhang.

Har åtagit sig att öka kunskapen om deltagande metoder.